Takakeisho Ozeki s’impose après un ketteisen et remporte son deuxième basho.